Keperluan Tempat Letak Kereta dan Plot Ratio

 Bertanya kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar:

(a) Adakah Kerajaan Negeri akan mengkaji semula garis panduan untuk plot ratio pembangunan komersil/perumahan serta keperluan tempat letak kereta yang perlu disediakan?

(b) Sudahkah Kerajaan Negeri membuat kajian terperinci mengenai garis panduan yang lama ini dan sama ada ia masih sesuai dilaksanakan memandangkan peningkatan kenderaan dan trafik semasa?